به نام خدا


١- آقاي دكتر كيان پيشه ور رئيس انجمن


٢- آقاي دكتر رضا حشمت نايب رييس انجمن


٣- آقاي دكتر فرهاد صبري دبير علمی انجمن


٤- آقاي دكتر كيارش ساعتچي خزانه دار انجمن


٥- آقاي دكتر اميرهومن كاظمي عضو هيات مديره


٦- آقاي دكتر عيسي پيرمرادي بازرس انجمن