خانم دکتر طهماسبی (عضو اصلی انجمن)

دکترخادم رهگشای (عضو اصلی انجمن)

دکترفریدآذر (عضو اصلی انجمن)

کلینیک ترک اعتیاد جمعیت آفتاب

دکتر سیدحسن رضوی(طب سوزنی گوش)

آقای دکتر محمد حسین آیتی (عضو اصلی انجمن)

دکتر یوسف رشیدی مهرآبادی(طب سوزنی گوش)

دکتر خسروی (عضو اصلی انجمن)

خانم دکتر الهام امیر آذر(عضو اصلی انجمن)

دکتر رویین دژ (عضو اصلی انجمن)

دکتر سلیمان وحدت آزاد ( طب سوزنی گوش )

دکترلادن دهداری(طب سوزنی گوش)

دکتر سید مجتبی خضری (عضو اصلی انجمن)

دکتر وحید قاسمی (طب سوزنی گوش)

خانم دکتر مریم مهرزادی(طب سوزنی گوش)

خانم دکتر بهمنش (عضو اصلی انجمن)

دکتر عباس انصاری(طب سوزنی گوش)

دكتر امير فخر عطار

خانم دکتر آوا فروتنی (طب سوزنی گوش)

دکتر اسعدی (طب سوزنی گوش)

دکتر اکبر حنیفه(طب سوزنی گوش)

دکتر اسکندری (عضو اصلی انجمن)

خانم دکتر لیلی هاشمی(طب سوزنی گوش)

دكتر لیلی هاشمي(طب سوزني گوش)

دکتر کاظمی (عضو اصلی انجمن)

دکتر همت خواه (عضو اصلی انجمن)

خانم دکتر فارسی (عضو اصلی انجمن)

دکتر حمید جبلی فرد(طب سوزنی گوش)

دکتر محمد علی خضری (عضو اصلی انجمن)

آقای دکتر پیمان صادقی آهویی(طب سوزنی گوش)

دکتر جلیل پور (عضو اصلی انجمن)

دکتر آیتی (عضو اصلی انجمن)

دکتر حسامی آذر (عضو اصلی انجمن)

دکتر جامعی (عضو اصلی انجمن)

دکتردولتیاری (عضو اصلی انجمن)

دکتر عطار (عضو اصلی انجمن)

دکتراصغرزاده حقیقی (عضو اصلی انجمن)

دکتر فاطمه رنگین کمان (طب سوزنی گوش)

خانم دکتر آشورزاده (عضو اصلی انجمن)

دکتر محمد علی حیدر نیا(عضو اصلی انجمن)

خانم دکتر معتضدی (عضو اصلی انجمن)

خانم دکتر قربانی (عضو اصلی انجمن)

دکتر امیر فیروز جایی(عضواصلی انجمن)

دکتر محمود باقری (طب سوزنی)

خانم دکتر ویولت انصاری (عضو اصلي انجمن)

دکتر فدایی(عضو اصلی انجمن)

دکتر حشمت الله اسلامی راد (طب سوزنی گوش)

دکتر مرتضی خضری (عضو اصلی انجمن)

دکتر شیرین معین زاده (طب سوزنی گوش)

دکتر فرخ افتخار(طب سوزنی گوش)

دکتر فریبا فاطری (طب سوزنی گوش)

دکتر ترابی نژاد (عضو اصلی انجمن)

آقای دکتر مرتضی ترابی ( طب سوزنی گوش )

آقای دکتر سیامک ترابی نژاد(عضو اصلی انجمن)

دكتر جعفرقلي (طب سوزنی گوش)

دکتر پرچمی (عضو اصلی انجمن)

دکتر بروجردی (عضو اصلی انجمن)