دکترپیرمرادی (بازرس انجمن)

شماره نظام پزشكي: 59288

آدرس و تلفن محل كار: بلوار کشاورز-ساختمان پزشکان کیمیا 66905135

شغل فعلي: پزشک طب سوزنی از چین