دکتر سلطانیان (مهاباد-عضو اصلی انجمن)

نام و نام خانوادگي:

دکتر سلطانیان

شماره نظام پزشكي:

30746

آدرس و تلفن محل كار:

مهاباد 2230946-0444

شغل فعلي:

پزشک - طب سوزنی ازچین