آدرس انجمن:

تهران،خیابان خرمشهر

روزهاي يکشنبه - سه شنبه  از ساعت۱۷-۱۹


تلفن:

۸۸۷۶۶۷۰۱


فکس:

۸۸۷۶۷۱۲۳

صندوق پستي :

کرج ، پست ارم۳۱۸۷۵/144  ارسال نمايند 

آدرس میل انجمن:

info@isaa.ir