شرايط و حق عضويت در انجمن

به نام خدا

۱)تکميل فرم مندرج در Item عضویت در انجمن و کلیک کلمه ارسال وهمچنین

چاپ فرم تکمیل شده جهت ارسال به صندوق پستی انجمن

۲) پرداخت حق عضويت

 الف) اعضائ پيوسته ( پزشکان داراي مدرک صحت و صدور طب سوزني از طرف وزارت بهداشت و درمان) سالانه مبلغ یک میلیون ريال

ب) اعضائ وابسته ( شاغلين و دانشجويان در کليه زير گروههاي پزشکي و پيراپزشکي ) سالانه مبلغ یک میلیون ريال

ج) اعضائ وابسته اصلی ( کليه غيرپزشکاني که داراي مدرک صحت وصدورطب سوزني از طرف وزارت بهداشت و درمان مي باشند) سالانه مبلغ یک میلیون ریال

به حساب جاري - همراه  ۳۴۹۵۱۰۳  به نام انجمن علمي طب سوزني ايران

(دکتر رضا حشمت ) و يا شماره کارت۵۸۹۴۶۳۱۸۳۶۳۸۹۷۴۲ (دکتر فرهاد صبري )بانک رفاه شعبه آپادانا کد۱۹۷

۳) فتوکپي پروانه دائم پزشکي و گواهي صحت و صدور طب سوزني براي  اعضاء پيوسته

  فتوکپي آخرين مدرک تحصيلي براي اعضاء وابسته

و گواهي صحت و صدور طب سوزني براي اعضاء وابسته اصلی 

۴) دو قطعه عکس ۴/۳

*خواهشمند است عکسها ؛ مدارک تحصيلي و اصل فيش بانکي به همراه

نسخه چاپي و تکميل شده فرم عضويت در انجمن را به آدرس

   صندوق پستي :پست ارم ۱۴۴/۳۱۸۷۵ ازطريق پست پيشتاز ارسال فرمائيد.

 (لطفا فتوکپي فيش بانکي را نزد خود حفظ نمائيد).

نکته: متقاضیان محترم پس از ارسال مدارک و تایید آن توسط هیئت مدیره ی انجمن جهت واریز فیش به شما اطلاع داده خواهد شد.

 

لطفا جهت ثبت نام آنلاین کلیک نمایید.

با تشکر

دکتر رضا حشمت

رئيس انجمن علمي طب سوزني ايران