پزشکان عضو انجمن (پیوسته) :: استان تهران

بازگشت

هیئت مدیره

دکتر
کیان پیشه ور اصفهانی

نظام پزشکی: 67409

رئیس انجمن

 • اصفهان, اصفهان

دکتر
رضا حشمت

نظام پزشکی: 48534

نایب رئیس انجمن

 • تهران, تهران

دکتر
کیارش ساعتچی

نظام پزشکی: 71581

عضو هیئت مدیره

 • تهران, تهران

دکتر
عیسی پیرمرادی

نظام پزشکی: ۵۹۲۸۸

بازرس انجمن

 • تهران, تهران

دکتر
فرهاد صبری

نظام پزشکی: 19330

دبیر علمی انجمن

 • تهران, تهران

اعضا

 • تهران, تهران

دکتر
خادم رهگشای

نظام پزشکی: 24747

 • تهران, تهران

دکتر
طیبه سیدصالحی

نظام پزشکی: 51592

 • تهران, تهران

دکتر
الهام بهمنش

نظام پزشکی: 84219

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
عاطفه خسروی

نظام پزشکی: 66191

 • تهران, تهران

دکتر
حسامی آذر

نظام پزشکی: 41563

 • تهران, تهران

دکتر
حسین رضایی

نظام پزشکی: 27076

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
محمود باقری

نظام پزشکی: 48907

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
محمد علی خضری

نظام پزشکی: 23377

 • تهران, تهران

دکتر
جلیل پور

نظام پزشکی: 42757

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
ویولت انصاری

نظام پزشکی: 37780

 • تهران, تهران

دکتر
محسن پرچمی

نظام پزشکی: 63364

 • تهران, تهران

دکتر
مرتضی خضری

نظام پزشکی: 29502

 • تهران, تهران

دکتر
عباس انصاری

نظام پزشکی: 38295

 • تهران, تهران

دکتر
مهدخت طهماسبی

نظام پزشکی: 27788

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
وحید دولتیاری

نظام پزشکی: 84138

 • تهران, تهران

دکتر
عذرا فارسی

نظام پزشکی: 15429

 • تهران, تهران

دکتر
سیروس اسکندری

نظام پزشکی: 4545

 • تهران, تهران

دکتر
امیر فیروزجایی

نظام پزشکی: 113767

 • تهران, تهران

دکتر
آشور زاده

نظام پزشکی: 43141

 • تهران, تهران
 • تهران, Dubai

دکتر
غزاله سلیمانی

نظام پزشکی: ۱۰۰۷۶۹

 • تهران, تهران

دکتر
فریبا خضرایی

نظام پزشکی: 50462

 • تهران, تهران

دکتر
ناهید رهبر

نظام پزشکی: 36076

 • تهران, تهران

دکتر
امیر بروجردی

نظام پزشکی: 52276

 • تهران, تهران

دکتر
ایرج روئین دژ

نظام پزشکی: 13165

 • تهران, تهران

دکتر
علی جامعی

نظام پزشکی: 8826

 • تهران, تهران

دکتر
فرید مختاری

نظام پزشکی: 131015

 • تهران, تهران

دکتر
فرهاد قربانی

نظام پزشکی: 59828

 • تهران, تهران

دکتر
آرش لشکری

نظام پزشکی: 43950

 • تهران, تهران

دکتر
مجید فدایی

نظام پزشکی: 103861

 • تهران, تهران

دکتر
فرهاد همت خواه

نظام پزشکی: 58089

 • تهران, تهران

دکتر
کتایون قربانی

نظام پزشکی: 67300

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
مسعود عطار

نظام پزشکی: 39551

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
علیرضا فریدآذر

نظام پزشکی: 67153

 • تهران, تهران

دکتر
عزت روشن ضمیر

نظام پزشکی: 135262

 • تهران, تهران