كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :پنجشنبه ۳۰تیرماه۱۴۰۱

  1. كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :پنجشنبه ۳۰تیرماه۱۴۰۱

سخنران:دكتر عیسی پیرمرادی عضوهیئت مدیره انجمن علمی طب سوزنی

کنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

پنجشنبه ۳۰تیرماه۱۴۰۱

سخنران:

دكتر عیسی پیرمرادی عضوهیئت مدیره انجمن علمی طب سوزنی

موضوع:
درمان  و بررسی مشکلات عاطفی از طریق طب سوزني
شروع كنفرانس از ساعت ١٦ بعدازظهرتا ۱۸
 

داراي امتياز بازاموزي در طب سوزني براي پزشكان - شركت كنندگان ميبايست علاوه بر ثبت نام در سايت وزارت بهداشت قسمت باز آموزی های حضوری مربوط به دانشگاه علوم پزشكي ارتش بمنظور کمک به انجمن خودتان حق عضويت سالانه سال ۱۴۰۱ خود را بحساب انجمن علمی طب سوزنی به شماره کارت:
5894-6370-0005-7502
بنام انجمن علمی طب سوزنی ایران

 را پرداخت كرده و فیش ان را یا برای آقای موسوی مسول سایت انجمن بفرستند و یا یک نسخه از فیش خود را به مسوول ثبت نام سالن تحویل دهند و در جلسه حضور فعال داشته باشند مبلغ وروديه براي كليه پزشكان در محل كنفرانس بصورت نقدي دريافت ميگردد .ضمنا پس از حضور در جلسه لطفا مشخصات خود شامل نام و كدملي و شماره نظام پزشكي و تماس خود را روي ورقه ثبت نام پر كنند و به اينجانب تحويل نمايند.خواهشمند است چون ظرفیت سالن امفی تئاتر مربوط به کنفرانس محدود میباشد حق تقدم با پزشکانی است که زودتر ثبت نام کرده و حق عضویت سال ۱۴۰۱ خود را پرداخت کرده باشند .


محل كنفرانس:

دانشكده پرستاري ارتش واقع در خيابان شريعتي-انتهاي خيابان كاج -دانشكده پرستاري ارتش -سالن كنفرانس


دبير علمي انجمن طب سوزني ایران:
دكتر فرهاد صبري