پزشکان عضو انجمن (پیوسته) :: استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت

اعضا

دکتر
علی اکبر نقی لو

نظام پزشکی: 81568

  • آذربایجان‌شرقی, تبریز

دکتر
مهدی هاشمی

نظام پزشکی: 40406

  • آذربایجان‌شرقی, تبریز

دکتر
محمد طباطبایی

نظام پزشکی: 73554

  • آذربایجان‌شرقی, تبریز