مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي طب سوزني ايران

مجمع عمومي فوق العاده  به منظور تصويب و اجراي انتخابات الكترونيك پنجشتبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲با حضور اعضاي محترم انجمن ( بعد از اتمام كنفراس ماهيانه )  برگزار مي گردد
با تشكر از حضور همكاران گرامي

 مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي طب سوزني ايران