معرفی انجمن


 تاسيس انجمن علمى طب سوزنى ايران

                 سال نو آوری وشکوفائی                           ۱۶/۲/۱۳۸۷

                   جمهوری اسلامی ایران                              ۴۹۱۴۲/۵/ آ

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  معاونت آموزشی وامور دانشجوئی

 

جناب آقای دکتر حشمت

عضو محترم هیئت موسس انجمن علمی طب سوزنی ایران

با سلام

احتراما؛بدینوسیله به اطلاع می رساند که به موجب رای یکصدمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی

مورخ ۷/۲/۸۷ درخواست تاسیس انجمن علمی طب سوزنی ایران و صلاحیت اعضاء هیئت موسس انجمن به تصویب نهائی رسید.

دکتر نادر ممتاز منش

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ودبیرکمیسیون  انجمنهای علمی گروه پزشکی