دکتر پیشه ور اصفهانی(اصفهان-رییس انجمن علمی طب سوزنی ایران)

دکتر پیشه ور اصفهانی(اصفهان-رییس انجمن علمی طب سوزنی ایران)
شماره نظام پزشكي: 67409

آدرس و تلفن محل كار: اصفهان03112225440

kpishehvar@yahoo.ca

پزشک - طب سوزنی از کانادا