كار گاه آموزشي اريكولار تراپي و اریکلارمدیسن

 

 

 

كار گاه آموزشي اريكولار تراپي و اریکلارمدیسن با گواهی انجمن طب سوزنی ایران.

 ١-٢-٣ آذر ۹۶

مدرسین :


دكتر مجيد فدايي.

دکتر رضا حشمت.

_