كارگاه تئوري و عملي رفع و درمان سردردهاي شايع

 كارگاه تئوري و عملي رفع و درمان سردردهاي شايع بعلل مختلف بروش طب سوزني

 

مدرس: دكتر فرهاد صبري دبير علمي انجمن طب سوزني

تاریخ:  جمعه ١٣بهمن ماه٩٦برگزار مي گردد

به شركت كننده گان گواهي انجمن علمي طب سوزني داده خواهد شد.

 

 

طب سوزنی

 

 

كارگاه تئوري و عملي رفع و درمان سردردهاي شايع بعلل مختلف بروش طب سوزني 

تاریخ:  جمعه ١٣بهمن ماه٩٦برگزار مي گردد

به شركت كننده گان گواهي انجمن علمي طب سوزني داده خواهد شد.

مدرس: دكتر فرهاد صبري دبير علمي انجمن طب سوزني

موضوع:

كشور اين كارگاه شامل شناخت انواع علل و پاتولوژي ايجاد سردرد ها ي عروقي-عصبي- مفصلي و عوامل پاتو ژنيك

خارجي و داخلي و رفع و درمان انها بوسيله طب سوزني -اشنايي با روش ازبين بردن درد مزمن و سردردها بوسيله ايجاد

تعادل چي و خون با اصول درماني طب چيني مثل طب سوزني بدني و گوشي با در نظر گرفتن سندروم هاي مربوطه و

استفاده از كاپينگ و موكسابوسيون و الكترو اكو پانكچر .

مخصوص پزشكان علاقه مند به طب سوزني

در ٢ نوبت صبح از ساعت ٩الي١٣تيوري و بعد از صرف ناهار و نماز از ساعت ١٤تا١٦/٣٠ كارگاه اموزشي عملي برگزار مي

گردد.

ميزان شهريه ٨٠٠هزار تومان و براي پزشكان مقيم شهرستان يكصد هزار تومان بابت اياب و ذهاب تخفيف. داده ميشود.

محل كنفرانس در تهران بر اساس تعداد شركت كننده گان تعين و اعلام مي گردد.

شركت كننده گان لطفا هزينه خود را بحساب كارت اينجانب به شماره

 
6221-0610-5710-5100

واريز نموده و تصوير فيش واريزي و كارت نظام پزشكي خود را به تلگرام اينجانب ارسال نموده تا ثبت نام انها قطعي شود .

با تشكر : دكتر صبري