طب سوزنی گوش به روش آلمان ها

تاریخ برگزاری: تهران - 17 و  18 اسفند 96

 

تاریخ برگزاری: تهران - 17 و  18 اسفند 96

ارائه گواهی معتبر DAA و انجمن طب سوزنی ایران

تلفن تماس:

09120035091