كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

زمان:  پنجشنبه ٣ آبان ماه ٩٧

1-سخنران اول ١٦ تا ١٧ دكتر حشمت، بيماريهاي زانو و درمان آن بروش طب سوزني


٢- سخنران دوم ١٧ تا ١٨ دكتر ترابي، درمان دردهاي سياتيك به كمك طب سوزني


داراي امتياز بازاموزي...

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

زمان: پنجشنبه ٣ آبان ماه ٩٧

1-سخنران اول ١٦ تا ١٧دكتر حشمت، بيماريهاي زانو و درمان آن بروش طب سوزني


٢- سخنران دوم ١٧تا١٨دكتر ترابي، درمان دردهاي سياتيك به كمك طب سوزني


داراي امتياز بازاموزي در طب سوزيي براي پزشكان - شركت كننده گان ميبايست علاوه بر ثبت نام در سايت وزارت بهداشت مربوط به

دانشگاه علوم پزشكي ارتش حق عضويت سالانه ٩٧خود را پرداخت كرده و در جلسه حضور فعال داشته باشند مبلغ وروديه براي

پزشكان عمومي مبلغ ٩هزار تومان و براي متخصصين ١٤ هزار تومان بوسيله وزارت بهداشت تعين گرديده است ضمنا پس از حضور در

جلسه لطفا مشخصات خود شامل نام و كدملي و شماره نظام پزشكي و تماس خود را روي ورقه ثبت نام پر كنند و به اينجانب تحويل

نمايند.


محل كنفرانس: دانشكده پرستاري ارتش واقع در خيابان شريعتي-انتهاي خيابان كاج -دانشكده پرستاري ارتش -سالن كنفرانس


دبير علمي انجمن طب سوزني كشور:


دكتر فرهاد صبري