كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني(29 آذر 1397)

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

زمان:

پنجشنبه ٢٩ اذرماه ٩٧

سخنرانان

١-سخنران اول١٦تا١٧/٣٠ دكترفرهاد صبري درمان دردهاي شانه و بازو بروش طب سوزني
٢- سخنران دوم ١٧/٣٠ تا ١٨/٣٠استفاده از هربال مديسين ايراني در كمك به درمان درد توام باطب سوزني دكتر هومن كاظمي

داراي امتياز بازاموزي...

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

زمان:

پنجشنبه ٢٩ اذرماه ٩٧

سخنرانان

١-سخنران اول١٦تا١٧/٣٠ دكترفرهاد صبري درمان دردهاي شانه و بازو بروش طب سوزني
٢- سخنران دوم ١٧/٣٠ تا ١٨/٣٠استفاده از هربال مديسين ايراني در كمك به درمان درد توام باطب سوزني دكتر هومن كاظمي
داراي امتياز بازاموزي در طب سوزيي براي پزشكان - شركت كننده گان ميبايست علاوه بر ثبت نام در سايت وزارت بهداشت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي ارتش حق عضويت سالانه ٩٧خود را پرداخت كرده و در جلسه حضور فعال داشته باشند مبلغ وروديه براي پزشكان عمومي مبلغ ٩هزار تومان و براي متخصصين ١٤ هزار تومان بوسيله وزارت بهداشت تعين گرديده است ضمنا پس از حضور در جلسه لطفا مشخصات خود شامل نام و كدملي و شماره نظام پزشكي و تماس خود را روي ورقه ثبت نام پر كنند و به اينجانب تحويل نمايند.
محل كنفرانس:

دانشكده پرستاري ارتش واقع در خيابان شريعتي-انتهاي خيابان كاج -دانشكده پرستاري ارتش -سالن كنفرانس