كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني(27 دی مله 1397)

پنجشنبه٢٧ديماه٩٧

سخنرانان:

١-سخنران اول ١٦تا١٧دكتر مجيد فدايي درمان سردردبروش طب سوزني


٢-سخنران دوم دكتر نجف پور انواع بلوكاژ ها در اوريكولو مديسين ونحوه بكار گيري ان در بيماران طب سوزني

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

پنجشنبه٢٧ديماه٩٧

سخنرانان:

١-سخنران اول ١٦تا١٧دكتر مجيد فدايي درمان سردردبروش طب سوزني


٢-سخنران دوم دكتر نجف پور انواع بلوكاژ ها در اوريكولو مديسين ونحوه بكار گيري ان در بيماران طب سوزني 


داراي امتياز بازاموزي در طب سوزني براي پزشكان - شركت كننده گان ميبايست علاوه بر ثبت نام در سايت وزارت بهداشت مربوط به

دانشگاه علوم پزشكي ارتش حق عضويت سالانه ٩٧خود را پرداخت كرده و در جلسه حضور فعال داشته باشند مبلغ وروديه براي

 پزشكان عمومي مبلغ ٩هزار تومان و براي متخصصين ١٤ هزار تومان بوسيله وزارت بهداشت تعين گرديده است ضمنا پس از حضور در جلسه

لطفا مشخصات خود شامل نام و كدملي و شماره نظام پزشكي و تماس خود را روي ورقه ثبت نام پر كنند و به اينجانب تحويل نمايند.


محل كنفرانس: دانشكده پرستاري ارتش واقع در خيابان شريعتي-انتهاي خيابان كاج -دانشكده پرستاري ارتش -سالن كنفرانس