كارگاه اموزشي سميولوژي وشناخت مفاهيم طب چينی

 

مخصوص پزشكان در تهران

مطالب در مورد شناخت طب سوزني -تاريخچه-مفاهيم طب چيني وشناخت انها در درمان -شناخت سندروم ها و تشخيص افتراقي انهامعاينات و شناخت و اموزش نبض و زبان...

كارگاه اموزشي سميولوژي وشناخت مفاهيم طب چيني مخصوص پزشكان در تهران بر گزارميگردد

مطالب در مورد شناخت طب سوزني -تاريخچه-مفاهيم طب چيني وشناخت انها در درمان -شناخت سندروم ها و تشخيص افتراقي

انهامعاينات و شناخت و اموزش نبض و زبان در ٢ روز پنجشنبه ٩ و ادامه مطالب جمعه١٠اسفند٩٧ هر٢ روزاز

ساعت ١٠صبح الي١٧بعدازظهر

مدرس :دكتر فرهاد صبري دبير علمي انجمن طب سوزني كشور-استاد دانشگاه علوم پزشكي -برگزار مي گردد.

سميو لوژي ازمباحث پايه و اصلي در فراگيري طب سوزني مي باشد كه با انجام مشاهدات چهره و شناخت انواع زبان و لمس كردن و

گرفتن صحيح نبض چيني مي توان به شناخت سندروم هاي علم چيني رسيد و با تشخيص افتراقي اين سندروم ها درمان بوسيله سوزن

را انجام داد ضمنا مفاهيم طب چيني شامل شناخت انواع چي و شناخت yin وyangو مريدين ها و اورگانهاي زانگ و فو و پديده هاي

exessوdeficiencyو شناخت و تاريخچه طب سوزني  بخصوص براي پزشكان علاقه مند بمنظور اشنايي با اصول طب سوزني

مفيد ميباشد.زيرا مطالعات نشان داده بسياري از اوقات علت نرسيدن به نتيجه مطلوب درمان در طب سوزني عدم شناخت

سميولوژي و سندروم ها و طوطي واري زدن سوزن ها بدون علل و عدم استفاده از اتيولوژي و سميولوژي صحيح مي باشد .

لذا با اصرار دوستان تصميم به گذاشتن اين كارگاه در ٢ روز ودر چهار نوبت صبح و عصربصورت تيوري وعملي گرفته ام كه

تجربه ٢٠سال طب سوزني خود را بمنظور ارتقا اين رشته عظيم به همكاران و دوستان تقديم نمايم دوستان و همكاران ميبايست .

پس از واريز وجه ثبت نام به مبلغ يك مليون و پانصد هزار تومان براي ٢روزبه

كارت اينجانب  فرهاد صبري در بانك گردشگري به شماره:

5054-1610-0160-5413

واريز فرموده و تصوير فيش واريزي و كارت نظام پزشكي خود را در تلگرام اينجانب به شماره

09121240778
بفرستند و ثبت نام نمايند.ضمنا براي پزشكان شهرستاني بمنظور تسهيل امدو رفت مبلغ يكصد هزار تومان تخفيف در نظر گرفته شده است .

براي پزشكان شركت كننده گواهي از طرف انجمن علمي طب سوزني صادر مي گردد.

ضمنا مكان كلاس  در تهران بوده وبا توجه به ظرفيت بعدا به اطلاع ثبت نام كننده گان خواهد رسيد.با تشكر دكتر فرهاد صبري