هفتم اردیبهشت روز طب سوزنی 1400/02/07

 انجمن علمي طب سوزني ايران هفتم ارديبهشت (1400/02/07) روز طب سوزني در ايران را به همه همكاران و اعضاي محترم را تبريك عرض مي نمايد

با تشكر از اعضاي محترم هيات مديره كه با تلاش فراوان هفتم ارديبهشت (1400/02/07) را به مناسبت روز طب سوزني در ايران به ثبت رساندند.

 انجمن علمي طب سوزني ايران هفتم ارديبهشت روز طب سوزني در ايران را به همه همكاران و اعضاي محترم را تبريك عرض مي نمايد.