پروانه فعاليت انجمن علمي طب سوزنى ايران

 بسم الله الرحمن الرحيم

   جمهوري اسلامي ايران                                        ۲۹/۹/۱۳۸۸

  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي             ۴۱۰۱ /۵/آ

   

به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ ۷/۸/۷۰شوراي

 عالي انقلاب فرهنگي و به موجب راي مورخ ۳/۹/۸۸کميسيون انجمنهاي

علمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مجوز فعاليت براي انجمن

 علمي طب سوزني ايران به آقاي دکتر رضا حشمت بعنوان رئيس هيئت

 مديره اعطاء ميگردد تا در حدود مقررات قانوني عمل نمايند.

رئيس کميسيون انجمن هاي علمي

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي

دکتر محمد علي محققي