هفتم اردیبهشت روز طب سوزنی

 انجمن علمي طب سوزني ايران هفتم ارديبهشت روز طب سوزني در ايران را به همه همكاران و اعضاي محترم را تبريك عرض مي نمايد

ادامه مطلب

مجمع عمومی فوق العاده 1398/12/1

انجمن علمی طب سوزنی ایران


بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم پیوسته میرساند مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصويب انتخابات الكترونيك و مجمع عمومي

عادي جهت ارائه گزارش ساليانه  روز پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱ ساعت ۱۶ به نشانی بلوار کشاورز دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده

پزشکی سالن کنفرانس برگزار میگردد.


 www.isaa.ir

ادامه مطلب

اطلاع رسانی در مورد کنگره ی سلامت مردان در سال 97 و 98

اطلاع رسانی در مورد کنگره ی سلامت مردان در سال 97 و 98

 

ادامه مطلب