پزشکان عضو انجمن (ناپیوسته) :: استان تهران

بازگشت

اعضا

دکتر
فریبا فاطری

نظام پزشکی: 37943

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
اکبر حنیفه

نظام پزشکی: 146223

 • تهران, تهران

دکتر
حمید جبلی فرد

نظام پزشکی: 67759

 • تهران, تهران

دکتر
محمد حسن آزما

نظام پزشکی: 93492

 • تهران, تهران

دکتر
جعفر قلی

نظام پزشکی: 129108

 • تهران, میدان ونک

دکتر
مژگان افشار

نظام پزشکی: 51663

 • تهران, تهران

دکتر
عباس انصاری

نظام پزشکی: 38295

 • تهران, تهران

دکتر
روزبه بخیت

نظام پزشکی: 123093

 • تهران, رودهن

دکتر
مرتضی ترابی

نظام پزشکی: 59536

 • تهران, تهران

دکتر
وحید قاسمی

نظام پزشکی: 101884

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
آوا فروتنی

نظام پزشکی: 40942

 • تهران, تهران

دکتر
فاطمه شمسيان

نظام پزشکی: 83444

 • تهران, تهران

دکتر
سعید محسنی

نظام پزشکی: 142206

 • تهران, تهران

دکتر
ویدا شکیبا

نظام پزشکی: 82176

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
لادن دهداری

نظام پزشکی: 58908

 • تهران, تهران

دکتر
امیرآرش مطهری

نظام پزشکی: 113430

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران

دکتر
الهام امیرآذر

نظام پزشکی: 00000

 • تهران, شهرک غرب
 • تهران, تهران

دکتر
فرخ افتخار

نظام پزشکی: 52301

 • تهران, تهران

دکتر
امیر ادیبی فرد

نظام پزشکی: 160552

 • تهران, تهران

دکتر
لیلی هاشمی

نظام پزشکی: 98605

 • تهران, تهران

دکتر
علیرضا بلندی

نظام پزشکی: 61235

 • تهران, شهریار
 • تهران, تهران

دکتر
گل مریم سرلک

نظام پزشکی: 71666

 • تهران, تهران

دکتر
مریم مهرزادی

نظام پزشکی: 115169

 • تهران, تهران

دکتر
علی قاسمیان

نظام پزشکی: 81865

 • تهران, تهران
 • تهران, تهران